ยินดีต้อนรับ
กลุ่มอารักขาพืช
นายสมพร  นามพิลา
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นายสุปัญญา   คำภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรุจิรัตน์  วงษ์จันทร์แดง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจุฑามาส    ภู่ทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพัชราวดี   เอ็นมาก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ