ยินดีต้อนรับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
- ว่าง -
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายปกภณ  เครือแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายปิยะ  ทองมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอรนุช  ดีมั่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางกาญจนา   วิเท่ห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมบัติ    อินทมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ