Udonthani  provincial  Agricultural  Extension  Office
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง.......

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องยกเลิกประะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความโดนเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อขายซื้อวัสดุสำหรับสร้างโรงเรียนปลูกพืชแบบคัดกรองแสง ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับสร้างโรงเรือนปลูกพืชแบบคัดกรองแสง ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ผัก ผลไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-eiddin)