Udonthani  provincial  Agricultural  Extension  Office
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง.......

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-244866 E-Mail: udonthani@doae.go.th

คำสั่ง KM ปี 2560

KM เกษตรกรต้นแบบ ศพก.

KM แปลงใหญ่

KM นายสุรสิทธิ์   บุญรัตน์   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

KM นางอาภรณ์   จำเนียรกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

KM นางอรพิศ   พรหมกระบิล  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แผนการจัดการความรู้ ปี 2559

KM  ผู้ที่จะเกษีนณอายุราชการปี 2559

KM ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560
(นางสุดารัตน์   คำภูอ่อน  ตำแหน่ง เกษตรอำเภอศรีธาตุ)

KM ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560
(นางอภัยวรรณ   จันทโชติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน)

KM เจ้าของศูนย์เรียนรู็ฯ (ศพก.)

แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ปี 2559

ถอดองค์ความรู้ เรื่อง สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
(นายบัญชา  สุขาภิรมย์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช)


ถอดองค์ความรู้งานส่งเสริมการเกษตร
(นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)

KM สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี


KM สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง


KM สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ


KM สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี


KM สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน


KM สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ


KM สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ


KM สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม


KM สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ


KM สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ


KM สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด


KM สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม


KM สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ


KM สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน


KM สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน


KM สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง


KM สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง


KM สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์


KM สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว


KM สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม