ยินดีต้อนรับ
อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุดารัตน์ คำภูอ่อน
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

บุคลากรภายในกลุ่ม

นายสมบัติ    อินทมา
นายปิยะ  ทองมณี
นางกาญจนา  วิเท่ห์
นางสมปรารถนา อารีย์วงษ์
นายธง  ช้างรักษา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

บุคลากรภายในกลุ่ม

นายมหินทร    เทพิน
นางสาวนิภา  แถนสีแสง
นางสาวจีรนันร์  ภูคงคา
นายสว่างชัย  มุขเชิด
นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ
นางนันทิภา  คำขจร

- ว่าง -

      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

บุคลากรภายในกลุ่ม

นางสาวลำดวน   ขันซ้อน
นางสาวฐาปนี    เฉลิมพงษ์
นางสาวพรพิรุณ  ออกตลาด
นายกิตติพล เจริญใจ
  นายศิริพงษ์   โคตรแสนลี
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรภายในฝ่าย


นางชอุ่ม  ศรีสวัสด์
นายเอกวัฒน์  ฮามวงศ์
นางวชิรา  ตรีวัฒน์สุวรรณ
นางสาวณปภัช   จันดาหาร
นางสาวสีดา  มูลทิพย์
นางสาวชโลธร  วรรณสนธ์
นางพัทธ์ธีรา  อินทร์จันทร์
นางสาวปาริชาติ  บุญมา
นางสาววิรัชณา ดรพรมยุ่ง
นายอุทิศ  ทุมวัน
นายวิไล  วงษ์สิงห์
น.ส.บังอร  ราชถ้อย
นายพลวัฒน์   เมืองศรี


                               

จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

Tel:042-244866
กลุ่มอารักขาพืช
นายสมพร  นามพิลา
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

บุคลากรภายในกลุ่ม


นายสุปัญญา  คำภักดี
นางสาวจุฑามาส    ภู่ทวี
นางพัชราวดี   เอ็นมาก
นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี