ยินดีต้อนรับ
อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ว่าง -

      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

บุคลากรภายในกลุ่ม

นายปกภณ  เครือแก้ว
นายสมบัติ    อินทมา
นายปิยะ  ทองมณี
นางสาวอรนุช  ดีมั่น
นางกาญจนา  วิเท่ห์
นายธง  ช้างรักษา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

บุคลากรภายในกลุ่ม

นายมหินทร    เทพิน
นายธีรวัฒน์  วันศรี
นางสาวมุกดา   หมายสม
นางสาวนิภา  แถนสีแสง
นางสาวจีรนันร์  ภูคงคา
นายสว่างชัย  มุขเชิด

นายเนตร  นักบุญ
      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

บุคลากรภายในกลุ่ม

นายบำรุง   เพิ่มชีวา
นางสาวลำดวน   ขันซ้อน
นางสาวฐาปนี    เฉลิมพงษ์
นางสาวพรพิรุณ  ออกตลาด
  นายศิริพงษ์   โคตรแสนลี
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรภายในฝ่าย


นางชอุ่ม  ศรีสวัสด์
นายเอกวัฒน์  ฮามวงศ์
นางวชิรา  ตรีวัฒน์สุวรรณ
นางสาวณปภัช   จันดาหาร
นางสาวสีดา  มูลทิพย์
นางสาวชโลธร  วรรณสนธ์
นางพัทธ์ธีรา  อินทร์จันทร์
นางสาวปาริชาติ  บุญมา
นายอุทิศ  ทุมวัน
นายวิไล  วงษ์สิงห์
น.ส.บังอร  ราชถ้อย
นายพลวัฒน์   เมืองศรี
นายบรรจง    วาฤทธิ์


                               

จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

Tel:042-244866
กลุ่มอารักขาพืช
นายสมพร  นามพิลา
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

บุคลากรภายในกลุ่ม


นายสุปัญญา  คำภักดี
นางสาวจุฑามาส    ภู่ทวี
นาวสาวรุจิรัตน์   วงศ์จันทร์แดง
นางพัชราวดี   เอ็นมาก
นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดอุดรธานี