ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง.......

ในวันที่ 11 มีนาคม 2559  นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดการประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี และประชุมเตรียมความพร้อมในการรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางลงตรวจพื้นที่ราชการ และเยี่ยมประชาชน ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
<<อ่านข่าวเพิ่มเติม  หน้า 1   2   3   4   5  6  >>
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 นายชนะ ไชยฮ้อย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมเวทีเครือข่ายเกษตรกรปราดเปรื่อง ศพก ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 31  มีนาคม 2559 นายนุศิษฎ์     วีรธนศิลป์   เกษตรจังหวัดอุดรธานี  ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายนุศิษฎ์    วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 1 เมษายน  2559  นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ปรระธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชีการพัสดุ และข้อกฎหมายระเบียบในการทำงาน พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายในการทำงาน ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 1 เมษายน  2559  นายนุศิษฎ์  วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง  (MOU) ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีกับศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 2 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์    วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 4 เมษายน  2559 นางฉวีวรรณ  อินทรายศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางรัตนาพร  จิตตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนายวิชัย   โคตรโมลี เกษตรอำเภอหนองวัวซอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองวัวซอ กำนันตำบลกุดหมากไฟ/ตำบลอูบมุง และเกษตรกรชาวสวนยางมะม่วง พร้อมด้วยทีมงานนักข่าว ร่วมตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 7 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์  วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ออกติดตามและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เพื่่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป โดยมีนายวิชัย  โคตรโมลี  เกษตรอำเภอหนองวัวซอ พร้อมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เสียหายนำตรวจสอบในแปลงที่เสียหาย ณ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 8 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์  วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรยางพารา ของนางสมถวิล  สาโรจน์  ณ บ้านสมประสงค์  ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายประดิษฐ์  ญาติปลื้ม เกษตรอำเภอนายูง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 19 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีร่วมงานโครงการประชารัฐจัดการวัชพืชน้ำเพื่อการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงอย่างยั่งยืน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 21 เมษายน 2559 นายปกภณ  เครือแก้ว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา และนางกาญจนา วิเท่ห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรเกษตร 3ก กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 120 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยจัดขึ้นพร้อมกันในงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วัดบ้านผากลางนา ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 21 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์  วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 11 จังหวัดอุดรธานี  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยมีตัวแทนจากโรงงานน้ำตาลและตัวแทนชาวไร่อ้อยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์  วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดงานตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเกษตรกรของจังหวัดอุดรธานีเพื่อผลักดันและยกระดับสินค้าเกษตรจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่ 22 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสมปราชญ์ มาศมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองเจ้าพัชรกิติยาภา ณ บ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ 8 ตำบลวังทอง และติดตามตรวจเยี่ยม ศพก.ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร เกษตรอำเภอบ้านดุงและคณะให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่  22 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสมปราชญ์ มาศมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม มอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตาม ศพก.ตำบลบ้านโคก โดยมีนายสุวัตร์ ศรีโททุม เกษตรอำเภอและคณะให้การต้อนรับ
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 26 เมษายน 2559  นายนุศิษฎ์   วีนธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์   ธนาธัญญพิชญ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกเกษตรกร จำนวน 14 ราย ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นางชฎารัตน์  ชุมพรันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในการออกประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ประจำปี 2559 กลุ่มพัฒนาสวนยางนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นำคณะเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมความรู้ประกันภัย training for the trainers ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนขั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่ 28 เมษายน 2559 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาวิชาการภายใต้คณะทำงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยมี นายสมบูรณ์  ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  นางสาวอรนุช  ดีมั่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ทีปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้พานักข่าวจาก องค์กร UNICAP ของต่างประเทศถ่ายทำสารคดี สมาชิกโครงการปิดทองหลังพระฯ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการจำหน่ายที่ ตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์  วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรอำเภอ 20 อำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
<<ภาพกิจกรรม>>