ยินดีต้อนรับ
บทบาท/ภารกิจ
รายละเอียดการปรับปรุงการแบ่งงานภายใน 
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานเกษตรจังหวัด 
(ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2555)

โดยปรับปรุงการแบ่งงานภายใน  ออกเป็น 1 ฝ่าย  4 กลุ่ม ดังนี้
        1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป   ได้แก่ งานธุรการ
งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ  การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
        2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  มีหน้าที่
            1)  ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
            2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
            3)  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
            4)  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
            5)  สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
            6)  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
                7)  ประสานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
        3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   มีหน้าที่
            1)  ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
                2)  ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
                 3)  ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต และการให้บริการทางการเกษตร
            4)  ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต
การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิต
ของเกษตรกร
                5)  สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
                                 6)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
ในจังหวัด
                       7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            หมายเหตุ โครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตรับผิดชอบต่อไป แต่ไม่ระบุไว้เนื่องจากโครงการในพื้นที่เฉพาะไม่ได้มีทุกจังหวัด           4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   มีหน้าที่
                  1)  ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ด้านการผลิตพืช  การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
            2)  พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
            3)  ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นที่ และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
                  4)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน
                  5)  สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
                 6)  ติดตาม ประเมินผล  รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
                 7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
        5. กลุ่มอารักขาพืช  มีหน้าที่
            1)  ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
และดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
                 2)  สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
                 3)  ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร
                 4)  ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยี
การอารักขาพืช
            5)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
                     6)  ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
                     7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


....................................................................

จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
Webmaster: by นางสาวณัฎฐณิชา  นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:nutt_hanicha@hotmail.com
Tel:042-244866