ยินดีต้อนรับ


คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2555
********************************


                 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 ข้อ 5 ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรและ ศบกต.ในการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในปี 2555 คือ มีการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรตามที่กําหนด และมีการบูรณาการทำงาน และ  ศบกต. 7,107 ศูนย์ มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลกับแผนพัฒนาตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
             การปฏิบัติงานตามระบบระบบส่งเสริมการเกษตร ในปี 2555 ยังคงดำเนินการตาม 2 ระบบย่อย คือ ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวทางดังนี้
1. การปฏิบัติงานในพื้นที่
เน้นการใช้ ศบกต. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน และการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลกับแผนพัฒนาตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเสริมหนุนให้
ศบกต. สามารถบริหารจัดการในเรื่อง
    " การจัดทำข้อมูลการเกษตร
    " การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
    " การจัดเวทีเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
    " การให้บริการทางการเกษตร
รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
2. การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เน้นการใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการนิเทศงานของสำนักงานจังหวัด ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ จากส่วนกลาง/เขต หรือหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างมั่นใจ ประกอบไปด้วย เวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร และการนิเทศงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยมีแนวทางและรายละเอียดดังนี้


2.1 เวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ (National Workshop: NW) กำหนดจัด 1 ครั้ง
    o วัตถุประสงค์
1) เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการส่งเสริมการเกษตร และที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2555 และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2556
    o บุคคลเป้าหมาย 300 คน
1) หัวหน้ากลุ่มหรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัด 2) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ 3) สำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต 4) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
    o ระยะเวลาการจัด NW กําหนดจัด 1 ครั้ง 2 วัน (กันยายน 2555)
    o งบประมาณ รวม 660,000 บาท
    o หน่วยงานรับผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
    o แนวทางการจัด NW
1) นำเสนอผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้
2) บรรยายทางวิชาการ
3) แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาการ (เช่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ฯลฯ)
4) นิทรรศการหรือการจัดตลาดนัดความรู้ 2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ปีงบประมาณ 2555 กําหนดจัดเขตละ 2 ครั้ง
  
o วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเกษตรและบริการทางการเกษตรแก่  เกษตรกร
2) เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงโครงการและวิชาการ ระหว่างหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานทางวิชาการต่าง ๆ ในพื้นที่ RW1     RW2
3. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการหรือประเด็นที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานในพื้นที่     DW, หรือการฝึกอบรมเฉพาะกิจ ฯลฯ 3. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการหรือประเด็นที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานในพื้นที่
4. เป็นเวทีในการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบ ประมาณ 2555 รวมทั้งสรุปองค์ความรู้เพื่อจัดเก็บในคลังความรู้

   เนื้อหา     
1. ร่วมกันจัดทำแนวทางและวางแผนการดำเนิน งาน ปี 2555 รวมทั้งแผนงานของเขต/ศูนย์ปฏิบัติ การ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และติดตามนิเทศงาน จังหวัด/อำเภอ รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายกรมฯ สู่การปฏิบัติงาน
2. ให้ความรู้ทางวิชาการ ที่จำเป็นในการปฏิบัติ งานตามความจำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้มีการถ่ายทอดวิชาการสู่เจ้าหน้าที่ในระดับตำบล
3. เรื่องอื่น ๆ ตามสถานการณ์ หรือสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ
4. กําหนดประเด็นและวางแผน RW2/55 

เนื้อหา
 
1. จังหวัดนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย งาน/โครงการหลัก (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ทั้งภาคบรรยาย และนิทรรศการ
2. ให้ความรู้ทางวิชาการ ที่จำเป็นในการปฏิบัติ งานตามความต้องการของพื้นที่เพื่อให้มีการถ่ายทอดวิชาการสู่เจ้าหน้าที่ในระดับตำบล 3. เรื่องอื่น ๆ ตามสถานการณ์ หรือสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ
4. การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 5. รวบรวม/สรุปองค์ความรู้

3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
    o วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นวิชาการตามความต้องการ และประเด็นที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดแนวทางการดำเนิน งาน และสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    o บุคคลเป้าหมาย รวม 2,072 คน / ครั้ง
1) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
2) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
  
   o ระยะเวลาการจัด PW กําหนดจัด 2 ครั้ง ครั้งละ 1วัน
1) ครั้งที่ 1 จัดในช่วงมีนาคม 2555 2)
    ครั้งที่ 2 จัดในช่วงกรกฎาคม 2555 
    o งบประมาณ รวม 1,657,600 บาท
    o หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัด
    o แนวทางการจัด PW
1) PW
ครั้งที่ 1 1.1) ร่วมกันจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย งาน/โครงการส่งเสริมการ เกษตร และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2555 (ทั้งนี้อาจจะมีการชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ด้วยก็ได้)
1.2) เน้นการเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
1.3) ให้ความรู้ทางวิชาการ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงจาก RW หรือประเด็นปัญหาในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
1.4) จังหวัดสามารถเชิญหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ได้ตามความเหมาะสม
1.5) จังหวัดสรุปและบันทึกรายงานการสัมมนา ในระบบออนไลน์ ของกรมฯ
2) PW ครั้งที่
2 2.1) เน้นการเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2.2) ให้ความรู้ทางวิชาการ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงจาก RW หรือประเด็นปัญหาในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
2.3) จังหวัดสามารถเชิญหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ได้ตามความเหมาะสม
2.4) สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคทางวิชาการ เพื่อนำเสนอใน RW2 2.5) จังหวัดสรุปและบันทึกรายงานการสัมมนา ในระบบออนไลน์ ของกรมฯ 4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop: DW)
   
     o วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
2) เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเชื่อมโยงวิชาการที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ 
    o บุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอทุกคน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด รวม 6,143 คน/ครั้ง
    o ระยะเวลาการจัด DW กําหนดจัด 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในสัปดาห์ที่ 3
    o งบประมาณ รวม 4,914,400 บาท
    o หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยอาจแบ่งสายรวมอำเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อำเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ จังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง
    o แนวทางการจัด DW
1)    เกษตรอำเภอที่เป็นเจ้าภาพ เป็นประธานการสัมมนา
2) เน้นการเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
3) การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงจาก PW หรือ RW หรือประเด็นปัญหาในพื้นที่
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
5) ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
6) จังหวัดสรุปและบันทึกรายงานการสัมมนา ในระบบออนไลน์ ของกรมฯ 2.2 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร (Meeting) 1) การประชุม


2)    สำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน (Provincial Meeting: PM)
    o วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดรับทราบแนวทางการดำเนินงาน รายงานผล - แผน การดำเนินงาน แนวทางการติดตามนิเทศงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการเรียนรู้จากการดำเนินงาน
    o บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกคน
    o ระยะเวลาการจัด PM เดือนละ 1 ครั้ง
    o หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัด
    o แนวทางการจัด PM
1) เกษตรจังหวัด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม
2) ดำเนินการประชุมชี้แจงในเชิงการบริหารสำนักงานในประเด็นต่าง ๆ
3) การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting: MM)
 
  o วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน
    o บุคคลเป้าหมาย คือเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายระดับจังหวัด เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
    o ระยะเวลาการจัด MM เดือนละ 1 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ 4
    o หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัด
    o แนวทางการจัด MM
1) เกษตรจังหวัด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม
2) กําหนดเป็นวาระการประชุม ดังนี้ - วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม - วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง - วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ - วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา - วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
3) ให้มีเนื้อหาการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศบกต. ในที่ประชุม ทุกครั้ง 4) จังหวัด สรุปรายงานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ 3) การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (District Monthly Meeting: DM)
    o วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอรับทราบแนวทางการดำเนินงาน รายงานผล - แผนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงาน
    o บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกคน
    o ระยะเวลาการจัด DM เดือนละ 1 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ 1
    o หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอ
    o แนวทางการจัด DM

1) เกษตรอำเภอ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม
2) ประเด็นสำคัญในการประชุม คือ - วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของสำนักงานเกษตรอำเภอ - ติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศบกต. - ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขการปฏิบัติงาน - มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ - ประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
3) กําหนดเป็นวาระการประชุม ดังนี้ - วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม - วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ - วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา - วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 4) อำเภอ สรุปรายงานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ 4) ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting: WM)
    o วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้วิชาการในการปฏิบัติงาน ทบทวนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและทบทวนแผนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
    o บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
    o ระยะเวลาการจัด WM กําหนดจัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน (ในสัปดาห์ที่ 1 อาจจัดร่วมกับ DM โดยจัดเป็นประเด็นหนึ่งใน DM)
    o หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอ
    o แนวทางการจัด WM ประเด็นสำคัญในการประชุม คือ
1) ทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
2) ทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ และประสบการณ์ในการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
4) ปรับปรุงข้อมูล

2.3. การนิเทศงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด
    o วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ 3) เพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
    o บุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ในระดับตำบล
    o ระยะเวลาการจัดการนิเทศงาน กําหนดให้จังหวัดนิเทศอำเภอ ช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 1,4 โดยให้อำเภอได้รับการนิเทศอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
    o หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัด
    o แนวทางการนิเทศงาน
1) กําหนดวันที่จะนิเทศงานไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
2) ระดับการนิเทศงาน คือ จังหวัด นิเทศงานระดับอำเภอ/ตำบล
3) ยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้ผู้รับการนิเทศได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหา กําหนดเป้าหมายและร่วมตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4) รูปแบบการนิเทศ - จัดทีมนิเทศ ประกอบด้วย ผู้ชำนาญการเฉพาะเรื่อง/ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจำนวนอำเภอมาก สามารถจัดแบ่งสายการนิเทศงานได้ตามความเหมาะสม - จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
5) เรื่องที่จะนิเทศ - การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร - งาน/โครงการตามนโยบาย และงาน/โครงการที่สำคัญประจำปี - วิชาการเฉพาะด้าน เช่น พืช สัตว์ ประมง แปรรูป ธุรกิจ การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช เป็นต้น
6) ขั้นตอนดำเนินงาน - ประมวลสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ของเรื่องที่จะนิเทศ - ทบทวนนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการของเรื่องที่จะนิเทศ - จัดทำแผนการนิเทศ เช่น กําหนดประเด็น เครื่องมือ กระบวนการ วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และทีมนิเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร - ดำเนินการนิเทศ ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน
7) การรายงานการนิเทศ - แจ้งผลการนิเทศต่อผู้รับการนิเทศ โดยประมวลสรุปผลร่วมกัน และ/หรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - จัดทำรายงานการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น - นำผลการนิเทศเสนอในที่ประชุมทุกระดับ เช่น การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน (PM) การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) 8) จังหวัด

บันทึกข้อมูลการนิเทศงานเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมฯ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร / 1 มีนาคม 2555 โทร. 02-5799524 ; จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : research20@doae.go.th


จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
Webmaster: by นางสาวณัฎฐณิชา  นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:nutt_hanicha@hotmail.com
Tel:042-244866