ยินดีต้อนรับ


โครงสร้าง/บุคลากร/อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลิงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
Webmaster: by นางสาวกรภัทร  นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:nutt_hanicha@hotmail.com
Tel:042-244866
<<กลับหน้าแรก>>
วันที่ 1 มีนาคม 2560  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  ตัวแทนเกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสว่าง  กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเดินทางเข้ารับรับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
<<รายละเอียด>>
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุดรธานี ในโอากาสเดินทางมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดอุดรธานี
<<รายละเอียด>>
ในวันที่ 19  มกราคม  2560 นายชนะ   ไชยฮ้อย  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการมันสำปะหลังระดับจังหวัด โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคำชะโนด  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
<<รายละเอียด>>
ในวันที่  30  มีนาคม 2560  นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชื่อมโยง สวท.ทั่วประเทศ ช่วงเวลา 08.30 - 09.00 น. นัดเจอที่ สวท.อุดรธานี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายปิยะ  ทองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 6 เมษายน  2560  นายชยาวุธ   จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมติดตามแปลงปลูกไม้ดอก พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น  โดยมีนายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมหารือ ณ แปลงไม้ดอก  ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 6 เมษายน 2560  นายสว่าง   กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 10 เมษายน 2560  นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี  ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอเข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 10 เมษายน 2560  นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกราต์ ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์/ฮับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยถ่ายทำรายการที่แปลงเกษตรกรของนายประเสริฐ  สีหาผล บ้านดงทรายทอง ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 24 เมษายน 2560 นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจรครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
<<ภาพกิจกรรม>>