สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางสุภาวดี   สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี ให้แนวทางในการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
สถิติผู้เข้าชม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
<<ภาพกิจกรรม>>
free counter
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ในการรับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ  นายสุรพล   จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
เลขที่ ๑๗ หมู่ ๗ ถนนศุภกิจจรรยา  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๔๘๖๖  E-mail :udonthani@doae.go.th
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี รวมงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุดรธานี พร้อมร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี

<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559  นายศิริพงษ์  โคตรแสนลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบดีเด่น และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายโอฬาร   พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายศิริพงษ์  โคตรแสนลี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 19 เมษายน 2560  นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้การต้อนรับคณะทำงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี....
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายธง  ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายศิริพงษ์  โคตรแสนลี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>