ยินดีต้อนรับ
ทำเนียบเกษตรจังหวัด
จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
Webmaster: by นางสาวกรภัทร   นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:nutt_hanicha@hotmail.com
Tel:042-244866