โครงสร้าง/บุคลากร/อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลิงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
ลิงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานอื่น
เกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตร
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
โครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง
แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  ปี 2557
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
สถิติการเพาะปลูกพืช
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูล ทบก. 01
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
ปี2557/58

โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
แผนการจัดการความรู้ ปี 2557
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2555
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
แผนงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ/โครงการ ปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แนวทางการจัดทำบัตรข้าราชการ
แบบคำขอมีบัตร
รูปแบบบัตรข้าราชการ
ระบบพนักงานราชการ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดอุดรธานี
บรรยายสรุปวิสาหกิจชุมชน
<<สาระน่ารู้ย้อนหลัง>>
หน้าหลัก
บทบาท/ภารกิจ
อัตรากำลัง
ประวัติ
ติดต่อเรา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
E-mail: udonthani@doae.go.th
Tel:042-244866 Fax: 042-244866 ต่อ 14ตะไคร้  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.75-1.2 เมตร แตกเป็นกอ เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ข้อและปล้องสั้นมาก กาบใบของตะไคร้หอมมีสีเขียวปนม่วงแดง ยาวและหนาหุ้มข้อและปล้องไว้แน่น  ใบ เดี่ยวเรียงสลับ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 70-100 ซม. แผ่นใบและขอบใบสากและคม  (ตะไคร้หอมใบยาวและนิ่มกว่าตะไคร้ธรรมดาเล็กน้อย ทำให้ปลายห้อยลงปรกดินกว่า)  ดอก ช่อ สีน้ำตาลแดง แทงออกจากกลางต้น ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก

<<อ่านเพิ่มเติม>>
มะรุม จัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย มีประโยชน์เอนกประสงค์ ทั้งทางด้านอาหาร ยาและอุตสาหกรรม เป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็ว ทนแล้ง ปลูกง่ายในเขตร้อน อาจจะเติบโตมีความสูงถึง 4 เมตรและออกดอกภายในปีแรกที่ปลูก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ชนิดที่แตกใบย่อย 3 ชั้น ยาว 20 - 40 ซม. ออกเรียงแบบสลับ ใบย่อยยาว 1 - 3 ซม. รูปไข่ ปลายใบและฐานใบมน ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขนเล็กน้อยขณะที่ใบยังอ่อน ใบมีรสหวานมัน ออกดอกในฤดูหนาว
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ย่านาง  ต้นเป็นไม้เถาว์เลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น เป็นเถาว์กลมๆ ขนาดเล็ก แต่เหนียว มีสีเขียว เมื่อเถาว์แก่จะมีสีเข้ม บริเวณเถาว์มีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบราก มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ฟักข้าว  ต้นฟักข้าวเป็นไม้เถาเลื้อย ชอบแดด เลื้อยได้ทั้งบนพื้น บนต้นไม้อื่น บนหลังคา รั้วเตี้ยรั้วสูดอกของฟักข้าวเท่าที่เคบพบ มี 2 ลักษณะ ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 2 แบบ ดอกฟักข้าวที่มีปลายกลีบแหลม ดอกของต้นตัวผู้   ส่วนดอกฟักข้าวปลายกลีบมน  ดอกของต้นตัวเมีย ( ดอกฟักข้าว 2 ลักษณะนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่  ว่าแตกต่างกันอย่างไรแน่ ตอนแรกเข้าใจว่า ดอกปลายกลีบแหลม ผลใหญ่ ใบไม่หยัก และดอกปลายมนกลม เป็นผลเล็ก ใบหยัก ต้นทั้งใบหยักและไม่หยัก มีลูกเหมือนกัน )
<<อ่านเพิ่มเติม>>
สถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี
   นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดอุดรธานี

website numbers total
Hitwebcounter.com
สถิติผู้ชม
( 2 กุมภาพันธ์ 2558)

ดาวน์โหลดแบบประเมินการปฎิบัติราชการของเกษตรอำเภอ
คำสั่ง KM
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ รักษาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประะานในการประชุม  ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
    วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณลานข้างพระพุทธโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่12 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นางสาวอรนุชดีมั่น  รักาาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560  นายฐานวัฒน์   ธนาธัญญพิชญ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี และนางสาวอรนุช  ดีมั่น  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนางสุปรานี  สูงแข็ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธง  ช้างรักษา  รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวอรนุช  ดีมั่น  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร  และสมาชิกตลาดเกษตรกร จำนวน 20 บูช ร่วมประชุมสภากาแฟ "เช้านี้ ที่อุดรธานี" โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายธนพล  จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม  ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี